วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖o
เวลา หัวข้อ วิทยากร
07:00-08:30          Registration  
GU imaging          (Moderator : นพ.ธีรวุฒ ทับทวี/ พญ.ปิยนุช วุฒิชาติปรีชา)
08:30-09:00                          Problem solving on renal mass: tumor, infection and pseudolesions
(Handout)
พญ.เกวลี ศศิวิมลพันธุ์
(CV)        
09:00-09:30                                         
Can breast imaging predict tumor behavior and treatment outcome?
(Handout)
ศ.คลินิก.พญ.บุษณี วิบุลผลประเสริฐ             
รศ.พญ.พรพิมพ์  กอแพร่พงศ์
พญ.เจนจิรา ปรึกษาดี
พิธีเปิด                 (คณะกรรมการจัดงาน)
09:30-09:45                          Opening ceremony
(Agenda), (สารจากประธานราชวิทยาลัย)
ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
(ประธานราชวิทยาลัย)        
พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ
(นายกรังสีวิทยาสมาคมฯ)  
09:45-10:30          ปาฐกถา พิณพากย์พิทยาเภท
“Thailand 4.0 กับอนาคตการแพทย์ไทย”
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(CV)               
10:30-11:00          พิธีเปิด Technical exhibit-Break ประกวดบูธในดวงใจ คณะอนุกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ
Perspectives         (Moderator : ผศ.ดร. นภาพงษ์ พงษ์นภางค์)
11:00-12:10                          บทบาทรังสีแพทย์ในกระบวนการคุณภาพที่จะเปลี่ยนไป
ในปี พ.ศ. 2561
(Handout-บทบาทของรังสีแพทย์กับงานคุณภาพ),
(Handout-บทบาทรังสีแพทย์ในกระบวนการคุณภาพ)
พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์
12:10-13:00          Luncheon symposium
  • Role of Contrast - Enhanced CT in Oncologic Imaging 
    (Handout), (Poster)                                  


พญ. ลินดา บราวน์ 
Pediatrics             (Moderator :  ผศ.พญ.นุชจรินทร์ ศุภกุล)
13:00-13:30 Imaging the child with hip pain :
Diagnostic challenges
(Abstract), (Handout)
ผศ.พญ.ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์
13:30-14:00          Problem solving in pediatric imaging:
back to the basic
(Abstract), (Handout)
ผศ.พญ.นุชจรินทร์ ศุภกุล    
14:00-15:20 Coffee Break         
Thoracic imaging  (Moderator :  รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ)
15:20-15:50          Pulmonary infection: can we give the diagnosis? 
(Handout)
ผศ.นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา
(CV)
15:50-16:20 Macroscopic lung anatomy and physiology: the knowledge that might lead to the correct diagnosis in complex disease
(Abstract), (Handout), (บทความ 1),
(บทความ 2)

รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
(CV)
Controversies  (Moderator :  ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ)
16.20-17.00 Preference of referring clinician regarding the radiology
report style and content.
นพ.ธีรวุฒ ทับทวี
 
 
 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖o
เวลา หัวข้อ วิทยากร
Sunrise conference   (Moderator :  รศ.นพ.วิวัฒนา  ถนอมเกียรติ)     
07:30-08:20          Sunrise teaching: Chest film in ICU
(Abstract), (Handout)
นพ.วราวุฒิ สุขเกษม
Presidential lecture   (Moderator :  รศ.นพ.วิวัฒนา  ถนอมเกียรติ)                                                     
08:30-09:00                                          Oncologic imaging ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
(ประธานราชวิทยาลัย)
Abdominal imaging   (Moderator :  นพ.ธีรวุฒ  ทับทวี)         
09:00-09:30          Problem solving in peritoneal diseases
(Abstract)
รศ.พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์
09:30-10:00                                          Approach to abnormal bowel dilatation: ileus, obtruction, ischemia, pseudoobstrution and others รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ
(CV)
10:00-10:30 Coffee Break  
Abdominal imaging    (Moderator :  พญ.ลินดา  บราวน์)       
10:30-12:00          Symposium on abdominal imaging: solving difficult cases
(Handout1), (Handout2)
ผศ.พญ.วิทธนี  ณ  เชียงใหม่
นพ.สุรเชษฎ์  สิริพงษ์สกุล
พญ.เสาวณีย์  ศรีรัตนพงษ์
12:00-13:00          Luncheon symposium
  • Clinical benefits of Enterprise Advanced Visualisation – the Parkway experience
    (Poster)
  • Multi-modality clinical innovation & Imaging insightDr John Hoe (CV)


Tom Pickersgill (CV)
Dr. Ravi Shrestha (CV)
MSK Daily Problems   (Moderator :  รศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์)   
13:00-13:30          Common problems in MSK ultrasound   ผศ.พญ.นิยตา จิตรภาษย์
13:30-14:00          Vertebral endplate and disc abnormalities นพ.ปราโมทย์  ทานอุทิศ
14:00-14:30          Tumors or tumor-like lesions
(Abstract), (Handout)
รศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น
14:30-15:30          ข่าวดังรอบปีรังสีวิทยา
(สารจากประธานราชวิทยาลัย)
พญ.ลินดา  บราวน์
นพ.รัฐชัย  แก้วลาย
15:30-16:00 Coffee Break  
17:00                      พิธีรับอนุมัติบัตร และวุฒิบัตร และกีรติยาจารย์
(Poster), (กีรติยาจารย์)
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมสังคม
และสันทนาการ
19:00-22:00          Gala Dinner และ Home Coming Night
(บัตรเชิญ), (Booth Passport), (ของรางวัล)
, (ลำดับพิธีการ)      
 
นพ.วราวุฒิ  สุขเกษม
นพ.ธีรชัย  เรืองสว่าง
 
 
 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖o
เวลา หัวข้อ วิทยากร
Sunrise conference   (Moderator :  ผศ.พญ.ศุภิกา  กฤษณีไพบูลย์)
07:30-08:20                                          Sunrise teaching: Determine cardiac function and all measurement like a pro
(Abstract), (Handout)
ผศ.พญ.นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ
(CV)
Scientific session ใคร ทำอะไร ที่ไหน (with Breaks) (คณะอนุกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ)                        
08:30-10:30          Scientific papers presentation
(แพทย์ประจำบ้าน)
คณะอนุกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ
10:30-11:00          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:  Southern Thailand-Northern Malaysia: East coast collaboration นพ.กิตติพิชญ์  บรรณางกูร
ผศ.นพ.กีรติ  หงษ์สกุล
11:00-12:00                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น: National screening of cholangiocarcinoma: Who, how and recent status รศ.นพ.ณรงค์ ขันติแก้ว (CV) /
ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล
12:00-13:00          Luncheon symposium                         
Neuro    (Moderator :  พญ. ธันวา สุดแสง)
13:00-13:30 Problem solving in intracranial cystic lesions นพ.ธีรพล ปัญญาปิง           
13:30-14:00                                          Things you should know about spinal vascular lesions:
Get it right!
นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง
14:00-14:30          Top 10 pitfalls in head and neck imaging
(Abstract), (Handout)
ศ.พญ. สิริพร หิรัญแพทย์
14:30-15:00          Coffee Break  
ประกาศรางวัลและพิธีปิด  (คณะกรรมการจัดงาน)
15:00-15:40          ประกาศรางวัล
(Infographic)
คณะอนุกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ
15:40-16:00                          พิธีปิด ประธานราชวิทยาลัย /
นายกรังสีวิทยาสมาคม       
16:00-17:00                          Diagnosis please (Interactive session, case based learning) ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ/
นพ. ธีรชัย เรืองสว่าง            
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖o
เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย
8.00-8.30 Registration
8.30-8.40 Opening Remarks นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย
8.40-9.00 1. Course Introduction ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ (CV)
9.00-9.45 3. Current technology in digital imaging
(Handout)
อ.จรูญโรจน์ วงษ์นิล (CV)
9.45-10.30 5. Image quality and artifacts
(Handout)
ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
10.30-10.45 Coffee Break
10.45-11.30 4. Digital image display and related standards
(Handout)
อ. จรูญโรจน์ วงษ์นิล
11.30-13.00 Lunch Symposium: Beyond PACS and Implementation of better radiation dose management system Mr. Sang Wook Cho
INFINITT Healthcare
13.00-13.45 2. Fundamentals of digital image structure and application
(Handout)
พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ (CV)
13.45-14.30 6. Image processing
(Handout)
ดร. วิวัฒน์ โอวศิริกุล
14.30-14.45 Coffee Break  
14.45-15.30 7. Quality management in digital imaging
(Handout)
ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
15.30-16.15 8. Concept of file and database management
(Handout)
ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ (CV)
16.15-17.00 9. Data communication
(Handout)
ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
 
 
 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖o
เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร
08.30-09.15 1. Healthcare information integration (HL7,DICOM,IHE)
(Handout)
ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
09.15-10.00 2. PACS and its component
(Handout)
ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
10.00-10.15 Coffee break
10.15-11.00 3. PACS servers and data storage
(Handout)
นาย ปรีชา แพงทรัพย์
11.00-11.45 4. Network technology
(Handout)
นาย ปรีชา แพงทรัพย์
11.45-13.15 Lunch Symposium: Effective techniques enhanced by PACS applications in interpreting digital images Prof. Kazuhiko Ueda
13.15-14.00 5. Network security
(Handout)
นาย ปรีชา แพงทรัพย์
14.00-14.45 6. Network management and troubleshooting ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
14.45-15.00 Coffee break
15.00-15.45 7. Clinical perspectives and risk management of PACS and digital imaging
(Handout)
พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ
15.45-16.30 Course Wrap-up คณาจารย์
 
 
 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖o
เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร
08.30-09.00 Workshop registration and introduction
09.00-09.45 1. Basics of computer administration ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
นาย ปรีชา แพงทรัพย์  และคณะ
09.45-10.30 2. Understanding virtualization, IP address and application standard port ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
นาย ปรีชา แพงทรัพย์  และคณะ
10.30-10.45 Coffee break
10.45-11.30 3. Local Area Network & Switching HUB ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
นาย ปรีชา แพงทรัพย์  และคณะ
11.30-12.15 4. Network cabling and troubleshooting ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
นาย ปรีชา แพงทรัพย์  และคณะ
12.15-13.00 Lunch
13.00-13.45 5. Network interface configuration ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
นาย ปรีชา แพงทรัพย์  และคณะ
13.45-14.30 6. DICOM server and viewer ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
นาย ปรีชา แพงทรัพย์  และคณะ
14.30-14.45 Coffee break
14.45-15.30 7. Understanding HTML & XML ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
นาย ปรีชา แพงทรัพย์  และคณะ
15.30-16.15 8. HL7 hands-on ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
นาย ปรีชา แพงทรัพย์  และคณะ
16.15-16.30 Workshop wrap-up ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
นาย ปรีชา แพงทรัพย์  และคณะ
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖o
เวลา หัวข้อ วิทยากร
08.45-09.00 พิธีเปิด นพ.ยุทธนา   แสงสุดา
Moderator ภาคเช้า: พ.ญ.เบญจาภา เขียวหวาน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศิริราชพยาบาล
09:00-09:30 Medical preparedness and response for a nuclear or radiological emergency: message from IAEA workshop
(Abstract), (Handout)
พญ.นันทพร   วงศ์สุรวัฒน์
09:30-10:00 Routine to advanced radiopharmaceutical products from TINT นางโมฬีพัณณ์   แดงประเสริฐ
10:00-10:30 พักรับประทานอาหารว่าง  
10:30-11:30 Symposium: New standard for RAI-refractory differentiated thyroid cancer treatment  
10:30-10:45 Diagnosis of RAI-refractory thyroid cancer patients
(Abstract), (Handout)
นพ.จรูญศักดิ์   สมบูรณ์พร
10:45-11:15  Lenvima: The new targeted multityrosine kinase inhibitors
for RAI-refractory differentiated thyroid cancer treatment
นพ.วิโรจน์   ศรีอุฬารพงศ์
11:15-11:30 Case experience sharing  
11:30-11:45 Free paper 1: A software tool for an internal dose calculation in nuclear medicine
(Abstract), (Handout)
นายอนุชา   ชัยชนะ
11:45-12:00 Free paper 2: The denatured RBC technique forspleen-specific
imaging: Siriraj Nuclear Medicine experience   2007-2014 
(Abstract), (Handout)
น.ส.นภาพร   โตจินดา
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13:00-13:30 ประชุมธุรการสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย
กรรมการ
และสมาชิกสมาคมฯ
Moderator ภาคบ่าย: พ.ญ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์ หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13:30-13:45   Free paper 3: Effect of initiation timing of oral vitamin C administration
on radiation sialadenitis in differentiated thyroid cancer patients
treated with high-dose radioactive iodine
(Abstract), (Handout)
นพ.ณัฐพล   ปรีเปรม  
13:45-14:00   Free paper 4: Complications following radioiodine treatment with
cumulative dose exceeding 600 mCi in differentiated thyroid
carcinoma patients
พญ.วริษฐา ไตรอุโฆษ  
14:00-14:15   Free paper 5: Comparison of effectiveness among standard dose
I-131 plus lithium carbonate, high dose I-131 and high dose I-131
plus lithium carbonate in rapid turnover Graves' disease patients
พญ.ศิวพร   ธรรมเจริญวิภาส  
14:15-14:30 Free paper 6: Antral contractility measured by solid meal dynamic
scintigraphy in Thai healthy  volunteers
พญ.จรรยารัตน์   ศรีจำเริญ
14:30-14:45 Free paper 7: Optimal cut-off value of Tc-99m DTPA and Tc-99m MAG3 perfusion index for detection of acute renal graft rejection
(Abstract), (Handout)
พญ.ณัฏฐา   สีหานู
14:45-15:00   Free paper 8: Diagnostic performance of Tc-99m pertechnetate/
Tc-99m sestamibi subtraction VS dual-phase Tc-99m sestamibi in
patients with hyperparathyroidism
(Abstract), (Handout)
นพ.ยุทธพงศ์   ระรื่นรมย์  
15:00-15:30 The role of non-FDG PET-CT in the management of prostate cancer พญ.เบญจาภา   เขียวหวาน
15:30-16:00 พักรับประทานอาหารว่าง  
16:00-16:30 Fellowship experience from Seoul National  University Hospital พญ.อภิชญา   คล้ายมนต์ และ
พญ.พีระวรรณ   โชชัย
16:30-17:00 Measuring disease: Technology advances in quantification of molecular imaging Mr. Fabian  Singer
17:00-17:10 พิธีปิด นพ.ยุทธนา   แสงสุดา
17:00 พิธีรับอนุมัติบัตร และวุฒิบัตร และกีรติยาจารย์
(Poster), (กีรติยาจารย์)
 
19:00-22:00 Gala Dinner และ Home Coming Night
(บัตรเชิญ), (Booth Passport), (ของรางวัล)
, (ลำดับพิธีการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖o
เวลา หัวข้อ วิทยากร
8.00-8.30 พิธีเปิดการอบรม นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
8.30-9.15 มาตรฐาน JCI กับงานรังสีวิทยา
(Handout)
พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ
(CV)
9.15-10.00 Risks from diagnostic radiation and why we need to measure and monitor dose?
(Handout)
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
(CV)
10.00-10.15 Coffee Break  
10.15-11.00 International framework in radiation protection (Justification and Optimization)
(Handout)
รศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
(CV)
11.00-11.45 Patient dose monitoring in plain film, mammography and fluoroscopy
(Handout)
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
11.45-12.30 Beyond PACS and implementation of better radiation dose management system Mr. Sang Wook Cho
(Thai GL)
12.30-13.15 Lunch  
13.15-14.00 Radiation dose monitoring solution from single facility to enterprise national level Mr. Messey Steve
(BJC)
14.00-14.45 Patient dose monitoring in Computed Tomography
(Handout)
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
14.45-15.00 Coffee Break  
15.00-15.45 Experience sharing in patient dose monitoring
(Handout)
รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์
(CV)
15.45-16.30 International Quality Framework in Diagnostic Radiology (QUAADRIL)
(Handout)
รศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
16.30-17.00 Q&A and Closing Remarks  
 
 
 
 
 


    - Download กำหนดการประชุม Problem Solving in Radiology
    - Download กำหนดการประชุม Digital Imaging and PACS: Applications in Radiology
    - Download กำหนดการประชุม เวชศาสตร์นิวเคลียร์
    - Download กำหนดการประชุม คุณภาพงานรังสีวิทยาสู่มาตรฐาน JCI